Nieuws - 10 januari 2024 14 februari: Netwerkbijeenkomst swv’en po/vo – gemeenten "samenwerken voor nieuwkomers"

Netwerkbijeenkomst swv’en po/vo – gemeenten "samenwerken voor nieuwkomers in de regio"

Het verstevigen van de pedagogische basis is voor alle kinderen belangrijk, maar vragen voor nieuwkomers extra aandacht. Samenwerking in de regio is vereist om nieuwkomers meer kansen te bieden. Samenwerkingsverbanden vervullen hiertoe in de regio een centrale rol ten aanzien van kennisdeling, plaatsing, doorverwijzing en verbinding. Samenwerking met de gemeenten in de regio op het vlak van leerlicht, leerlingenvervoer, de inzet van centra voor jeugd en gezin, wijkteams en waar nodig gespecialiseerde jeugdhulp voor hulp aan nieuwkomersleerlingen en hun ouders is onontbeerlijk. Tijdens de netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden en gemeenten op 14 februari van 9.00 – 11.00 uur staan wij stil bij de rolverdeling tussen deze verschillende partijen, de voordelen van regionale samenwerking en de werkzame factoren daarin.

Handleiding nieuwkomers in het voorgezet onderwijs

In opdracht van de VO-raad is in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs, Internationale Schakelklassen (ISK) en samenwerkingsverbanden in kaart gebracht hoe het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen van 12 tot 18 jaar het beste kan worden vormgegeven. Daarbij geholpen door experts uit de psychosociale hulpverlening, ouderorganisaties, de Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW en aangevuld met wetenschappelijke kennis over onderwijs aan nieuwkomersleerlingen. Deze kennis is gebundeld in de handreiking ‘Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs’, bestaande uit een mix van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk

Samenwerken in de regio

Deze handleiding laat zien dat het opvangen en op weg helpen van nieuwkomers – zoals kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats –vraagt om een goed samenspel van de betrokken partijen in de regio. Tijdens dit webinar delen wij goede voorbeelden van dit samenspel. In de studio zijn in ieder geval de volgende sprekers aanwezig: 1) Soha Surour, lid van de actieve oudergroep It’s My Child 2) Tamara Bron, ondersteuningscoördinator van Schakel aan Zee en 3) Marian van Popta, hoofddocent Taal en burgerschap in een meertalige samenleving van Instituut voor Onderwijs & Orthopedagogiek/senior onderzoeker van het Lectoraat Meertaligheid & Onderwijs. Ook sluit er iemand van de gemeente aan en mogelijk een jongere om de eigen ervaringen te vertellen. Uiteraard is er weer voldoende gelegenheid om zelf ook vragen te stellen via de chat.

We hopen dat je erbij bent!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wanneer: 14 februari

Waar: online

Tijd: 9.00 - 11.00 uur

Voor wie: vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden en onderwijs

Aanmelden kan via deze link van het Steunpunt Passend Onderwijs.