Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Verduidelijking over btw-compensatie voor samenwerkingsverbanden bij detachering

Een toelichting in de voorjaarsnota 2022 zorgde voor onduidelijkheid over btw-compensatie voor samenwerkingsverbanden bij de detachering van personeel. Hier hebben we nu verduidelijking over. Een eventuele vrijstelling van btw hangt namelijk samen met het feit of er sprake is van een nauw met het onderwijs samenhangende dienst. In de brief die op deze pagina te vinden is, vind je het resultaat van ons overleg met de Belastingdienst. Door deze verduidelijking kan het ook zijn dat je ten onrechte wel of geen btw hebt afgedragen.

Lees dit artikel

Position Paper Thuiszitters en Thuisonderwijs

Op 23 mei is er in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over thuiszitters en thuisonderwijs. Al jarenlang wordt door verschillende partijen geprobeerd om het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit te verminderen of – beter nog- te voorkomen. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben hierin een wettelijke taak. Helaas zijn wij niet uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek op 23 mei. Daarom hebben wij een position paper voorbereid om onze input vooraf toch mee te geven.

Het position paper is hier te lezen: Position paper Thuiszitters en thuisonderwijs

Kern van het position paper:

  • Thuiszitten is een maatschappelijk vraagstuk waarvoor een integrale benadering nodig is vanuit jeugdhulp en onderwijs.
  • Verzuim kan een voorbode van thuiszitten zijn. Om thuiszitten te voorkomen, moeten alle vormen van verzuim in beeld zijn. Dat is nu niet het geval.
  • Er zijn voldoende professionals nodig in de kinderopvang, de zorg en het onderwijs om kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag en hun ouders te ondersteunen. Het Rijk kan helpen om een integrale aanpak op personeelstekorten te ontwikkelen.
  • Wet- en regelgeving die belemmerend werkt, zoals leeftijdsgrenzen tussen wetten en schotten tussen onderwijs- en zorggeld, moet worden aangepakt. Er is integraal beleid en ontschotte financiering nodig en bij voorkeur één ministerie voor Jeugd.
  • Thuisonderwijs is geen volwaardig alternatief voor schoolgang. Kinderen en jongeren hebben ook contact met leeftijdsgenoten, een sociaal netwerk en een breed ontwikkelingsgericht aanbod nodig. Vrijstellingen voor kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen, leiden er veelal toe dat zij uit beeld raken. Daarom moet worden vastgelegd wie hun ontwikkeling volgt.

Lees dit artikel

Position paper: 10 jaar passend en inclusief onderwijs

20240206 Position paper 10 jaar passend onderwijs

In 2024 gaan Netwerk LPO en Sectorraad samenwerkingsverbanden vo officieel samen verder als één organisatie van samenwerkingsverbanden in Nederland. Een mooi jaar dus voor de samenwerkingsverbanden. Vooral ook omdat we in 2024 10 jaar onderweg zijn met passend en inclusief onderwijs. Een goed moment om terug te kijken. We doen dat in dit position paper als aftrap van een jaar waarin we op verschillende momenten aandacht besteden aan 10 jaar passend en inclusief onderwijs.

Als samenwerkingsverbanden zien wij inclusief onderwijs als een onderwijspraktijk in ontwikkeling, waarin diversiteit het uitgangspunt is. Een sterke pedagogische basis met voorzieningen van hoge kwaliteit is voorwaardelijk voor inclusief onderwijs. Wij geloven dat we oplossingen moeten zoeken in de context, in het inzetten van kennis, expertise, tijd en ruimte om de leeromgeving zo aan te passen dat steeds meer kinderen en jongeren er optimaal van kunnen profiteren.

Voor een deel van de kinderen en jongeren zal gespecialiseerd onderwijs (tijdelijk) nodig blijven. Dat is vooral van belang voor de groep die recht heeft op onderwijs en op dit moment nog niet deelneemt aan onderwijs ontwikkelrecht. We zien dat de instroom in het gespecialiseerd onderwijs voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door instroom van kinderen en jongeren uit kinderdagcentra, dagbesteding en zorg. Zij namen voor de invoering van passend onderwijs niet deel aan het onderwijs. Dat dat nu wel lukt, is een succes!

Als partners in het netwerk voor de jeugd willen we eraan bijdragen dat steeds meer kinderen en jongeren aan onderwijs deelnemen.

Lees dit artikel