Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Programma van eisen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Het programma van eisen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs uit 2020 is vernieuwd. Het zorgde namelijk niet voor voldoende duidelijkheid. Met het vernieuwen van het programma van eisen wil het ministerie van OCW meer duidelijkheid geven aan schoolbesturen en samenwerkingsverbanden waar zij wettelijk verantwoordelijk voor zijn en wat er minimaal van hen mag worden verwacht als het gaat om passend onderwijs. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden moeten helder zijn, zodat partijen binnen passend onderwijs weten wat ze van elkaar mogen verwachten en elkaar daarop kunnen aanspreken.

Achtergrond
In 2020 heeft voormalig minister Slob de verbeteraanpak passend onderwijs gepresenteerd. Met deze verbeteraanpak presenteerde hij 25 maatregelen ter verbetering op basis van de evaluatie van passend onderwijs. Een van de maatregelen (M19) is ‘Heldere eisen aan besturen en samenwerkingsverbanden’. Met deze maatregel werd beoogt meer helderheid te geven door middel van een programma van eisen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en wie waarvoor verantwoordelijk is. De taken en verantwoordelijkheden van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden rond passend onderwijs zijn in 2020, met betrokkenheid van alle partijen, scherper geformuleerd in een programma van eisen. Het doel hiervan was om duidelijker te maken wat we van de schoolbesturen en van hun samenwerkingsverbanden verwachten, en daarmee de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van passend onderwijs te versterken. In de beleidsnota, horende bij de hiervoor genoemde verbeteraanpak, gaan hoofdstuk 8 en bijlage twee over het verduidelijken van de rollen voor schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden en het programma van eisen.

Lees dit artikel

Bestuursverslag 2023 - Netwerk LPO

Vandaag publiceren wij het bestuursverslag van Netwerk LPO. We delen het graag, omdat het goed laat zien wat het Netwerk LPO is en gedaan heeft.

In 2023 volgden beleidsontwikkelingen op belangrijke thema’s elkaar in hoog tempo op.
Dit jaar stond opnieuw in het teken van onze hoofdopdracht om inclusief onderwijs te realiseren. We zijn actief betrokken geweest bij landelijke trajecten en hebben namens ons netwerk veel inbreng geleverd om bij te dragen aan de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren. 2023 kende ook een mooie mijlpaal voor ons als vereniging. We hebben besloten om samen met Sectorraad swv vo de krachten te bundelen en per 1 augustus 2024 als één vereniging samen verder te gaan.

In dit bestuursverslag blikt Netwerk LPO terug op de opbrengsten en resultaten in 2023. We willen met kennis van zaken en op inhoudelijke gronden samenwerken. Dat is en blijft onze kracht. Dit bestuursverslag is daar de weerslag van.

Op deze plaats ook een groot woord van dank aan al onze leden voor de enorme betrokkenheid dit jaar, de inhoudelijke inbreng en expertise, de goede vergaderingen en het fijne contact.

Lees dit artikel

Platform Naar Inclusiever Onderwijs gaat nieuwe fase in

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO), dat gevormd wordt door Verus, VOS/ABB en NCOJ, en de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO gaan per 1 augustus 2024 intensief samenwerken.

Dat maakten de organisaties bekend tijdens de vierde editie van het congres Naar inclusiever onderwijs op 12 juni jl., dat door ruim 750 deelnemers werd bezocht. De beweging naar inclusiever onderwijs bevordert de ontwikkeling van goede inclusieve leeromgevingen in het onderwijs, waarin alle kinderen en jongeren, ook leerlingen die speciale onderwijszorg behoeven en/of extra ondersteuningsbehoeften hebben, samen naar school kunnen gaan.

Lees dit artikel