Netwerk van
leidinggevenden
passend onderwijs

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt
door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van
het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen en het versterken van professionals.

Position paper: 10 jaar passend en inclusief onderwijs

20240206 Position paper 10 jaar passend onderwijs

In 2024 gaan Netwerk LPO en Sectorraad samenwerkingsverbanden vo officieel samen verder als één organisatie van samenwerkingsverbanden in Nederland. Een mooi jaar dus voor de samenwerkingsverbanden. Vooral ook omdat we in 2024 10 jaar onderweg zijn met passend en inclusief onderwijs. Een goed moment om terug te kijken. We doen dat in dit position paper als aftrap van een jaar waarin we op verschillende momenten aandacht besteden aan 10 jaar passend en inclusief onderwijs.

Als samenwerkingsverbanden zien wij inclusief onderwijs als een onderwijspraktijk in ontwikkeling, waarin diversiteit het uitgangspunt is. Een sterke pedagogische basis met voorzieningen van hoge kwaliteit is voorwaardelijk voor inclusief onderwijs. Wij geloven dat we oplossingen moeten zoeken in de context, in het inzetten van kennis, expertise, tijd en ruimte om de leeromgeving zo aan te passen dat steeds meer kinderen en jongeren er optimaal van kunnen profiteren.

Voor een deel van de kinderen en jongeren zal gespecialiseerd onderwijs (tijdelijk) nodig blijven. Dat is vooral van belang voor de groep die recht heeft op onderwijs en op dit moment nog niet deelneemt aan onderwijs ontwikkelrecht. We zien dat de instroom in het gespecialiseerd onderwijs voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door instroom van kinderen en jongeren uit kinderdagcentra, dagbesteding en zorg. Zij namen voor de invoering van passend onderwijs niet deel aan het onderwijs. Dat dat nu wel lukt, is een succes!

Als partners in het netwerk voor de jeugd willen we eraan bijdragen dat steeds meer kinderen en jongeren aan onderwijs deelnemen.

Lees dit artikel

14 februari: Netwerkbijeenkomst swv’en po/vo – gemeenten "samenwerken voor nieuwkomers"

Op woensdag 14 februari vindt van 09:00-11:00 een volgende (digitale) netwerkbijeenkomst plaats voor samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten. Dit keer draait de bijeenkomst om de samenwerking in de regio voor onderwijs aan nieuwkomers. Meld je snel aan!

Lees dit artikel
Inclusiever onderwijs

Stand van zaken Verbindingsroute ouders – kinderopvang – onderwijs – (jeugd)zorg

De Verbindingsroute is een initiatief van de OnderwijsZorgtafel. Het is een beweging van 26 koepelorganisaties en ministeries die de samenwerking tussen ouder, kinderopvang, onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in de dag dagelijkse praktijk wil optimaliseren. Daarbij staat voorop dat deze koepelorganisaties en ministeries te maken hebben met een gedeelde opgave, die urgent is en van hen vraagt om gezamenlijk de pedagogische basis rond het kind en gezin te versterken. Op basis van het werk dat sinds juni 2022 door deze partijen is verzet zijn op 5 oktober jl. drie belangrijke besluiten genomen. Deze lees je in dit bericht.

Lees dit artikel