Nieuws - 19 juni 2024 Platform Naar Inclusiever Onderwijs gaat nieuwe fase in

Platform Naar Inclusiever Onderwijs gaat nieuwe fase in

NIO 24 Spant 95

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO), dat gevormd wordt door Verus, VOS/ABB en NCOJ, en de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO gaan per 1 augustus 2024 intensief samenwerken.

Dat maakten de organisaties bekend tijdens de vierde editie van het congres Naar inclusiever onderwijs op 12 juni jl., dat door ruim 750 deelnemers werd bezocht. De beweging naar inclusiever onderwijs bevordert de ontwikkeling van goede inclusieve leeromgevingen in het onderwijs, waarin alle kinderen en jongeren, ook leerlingen die speciale onderwijszorg behoeven en/of extra ondersteuningsbehoeften hebben, samen naar school kunnen gaan.

De nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden en de stichting NIO in oprichting gaan zich aan elkaar verbinden en structureel samenwerken vanuit gezamenlijke doelen. Om deze intensieve samenwerking te bekrachtigen gaat de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden deelnemen aan de stuurgroep van de stichting platform NIO.

De samenwerking richt zich met name op het voorzien in goede informatie en ondersteuning van scholen en samenwerkingsverbanden en hun partners die in de praktijk werken aan inclusiever onderwijs. Een centraal informatiepunt en het verzamelen en delen van kennis en uitwisselen van leerervaringen binnen praktijkinitiatieven zijn daarin kernactiviteiten.

Het platform NIO zoekt samen met samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, scholen en andere professionals in aanpalende sectoren naar oplossingen, energie en zingeving om de beweging naar inclusiever onderwijs te maken. Vanuit deze samenwerking willen wij belemmeringen in de participatie, toegankelijkheid en onderwijsresultaten van alle leerlingen, wegnemen.

De betrokken onderwijsorganisaties vertegenwoordigen met elkaar 95% van het funderend onderwijs in Nederland en zijn trots op deze beweging van, door en voor het onderwijsveld. Op deze manier willen zij een bijdrage leveren aan de samenleving.

Voor aanvullende informatie:

  • platform Naar Inclusiever Onderwijs: pers@naarinclusieveronderwijs.nl
  • secretariaat Netwerk LPO: secretariaat@netwerklpo.nl
  • secretariaat Kerngroep Sectorraad swv vo: kerngroepsectorraadswvvo@gmail.com