Nieuws voor
leidinggevenden
Passend Onderwijs

28 februari 2024

Position paper: 10 jaar passend en inclusief onderwijs

<a href="https://netwerklpo.nl/uploads/site/20240206-Position-paper-10-jaar-passend-onderwijs.pdf">20240206 Position paper 10 jaar passend onderwijs</a>In 2024 gaan <a href="https://www.linkedin.com/company/netwerk-lpo/">Netwerk LPO</a> en <a href="https://www.linkedin.com/company/sectorraad-samenwerkingsverbanden-vo/">Sectorraad samenwerkingsverbanden vo</a> officieel samen verder als één organisatie van samenwerkingsverbanden in Nederland. Een mooi jaar dus voor de samenwerkingsverbanden. Vooral ook omdat we in 2024 <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=10jaaronderweg&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">10 jaar onderweg</a> zijn met <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=passendeninclusiefonderwijs&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">passend en inclusief onderwijs</a>. Een goed moment om terug te kijken. We doen dat in dit <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=positionpaper&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">position paper</a> als aftrap van een jaar waarin we op verschillende momenten aandacht besteden aan 10 jaar passend en inclusief onderwijs. Als samenwerkingsverbanden zien wij inclusief onderwijs als een onderwijspraktijk in ontwikkeling, waarin diversiteit het uitgangspunt is. Een <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sterkepedagogischebasis&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">sterke pedagogische basis</a> met voorzieningen van hoge kwaliteit is voorwaardelijk voor inclusief onderwijs. Wij geloven dat we oplossingen moeten zoeken in de <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=context&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">context</a>, in het inzetten van kennis, expertise, tijd en ruimte om de <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=leeromgeving&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">leeromgeving</a> zo aan te passen dat steeds meer kinderen en jongeren er optimaal van kunnen profiteren. Voor een deel van de kinderen en jongeren zal gespecialiseerd onderwijs (tijdelijk) nodig blijven. Dat is vooral van belang voor de groep die recht heeft op onderwijs en op dit moment nog niet deelneemt aan onderwijs <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ontwikkelrecht&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">ontwikkelrecht</a>. We zien dat de <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=instroominhetgespecialiseerdonderwijs&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">instroom in het gespecialiseerd onderwijs</a> voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=instroomvankinderenenjongerenuitkinderdagcentradagbestedingenzorg&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">instroom van kinderen en jongeren uit kinderdagcentra, dagbesteding en zorg</a>. Zij namen voor de invoering van passend onderwijs niet deel aan het onderwijs. Dat dat nu wel lukt, is een <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=succes&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">succes</a>! Als <a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=partnersinhetnetwerkvoordejeugd&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7162793887978213376">partners in het netwerk voor de jeugd</a> willen we eraan bijdragen dat steeds meer kinderen en jongeren aan onderwijs deelnemen.