Nieuws voor
leidinggevenden
Passend Onderwijs

13 mei 2024

Position Paper Thuiszitters en Thuisonderwijs

<a href="https://netwerklpo.nl/uploads/content/Position-paper-Thuiszitters-en-thuisonderwijs.pdf"></a>Op 23 mei is er in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over thuiszitters en thuisonderwijs. Al jarenlang wordt door verschillende partijen geprobeerd om het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit te verminderen of – beter nog- te voorkomen. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben hierin een wettelijke taak. Helaas zijn wij niet uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek op 23 mei. Daarom hebben wij een position paper voorbereid om onze input vooraf toch mee te geven. Kern van het position paper: Thuiszitten is een maatschappelijk vraagstuk waarvoor een integrale benadering nodig is vanuit jeugdhulp en onderwijs.Verzuim kan een voorbode van thuiszitten zijn. Om thuiszitten te voorkomen, moeten alle vormen van verzuim in beeld zijn. Dat is nu niet het geval.Er zijn voldoende professionals nodig in de kinderopvang, de zorg en het onderwijs om kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag en hun ouders te ondersteunen. Het Rijk kan helpen om een integrale aanpak op personeelstekorten te ontwikkelen.Wet- en regelgeving die belemmerend werkt, zoals leeftijdsgrenzen tussen wetten en schotten tussen onderwijs- en zorggeld, moet worden aangepakt. Er is integraal beleid en ontschotte financiering nodig en bij voorkeur één ministerie voor Jeugd.Thuisonderwijs is geen volwaardig alternatief voor schoolgang. Kinderen en jongeren hebben ook contact met leeftijdsgenoten, een sociaal netwerk en een breed ontwikkelingsgericht aanbod nodig. Vrijstellingen voor kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen, leiden er veelal toe dat zij uit beeld raken. Daarom moet worden vastgelegd wie hun ontwikkeling volgt.

28 februari 2024

Position paper: 10 jaar passend en inclusief onderwijs

In 2024 gaan Netwerk LPO en Sectorraad samenwerkingsverbanden vo officieel samen verder als één organisatie van samenwerkingsverbanden in Nederland. Een mooi jaar dus voor de samenwerkingsverbanden. Vooral ook omdat we in 2024 10 jaar onderweg zijn met passend en inclusief onderwijs. Een goed moment om terug te kijken. We doen dat in dit position paper als aftrap van een jaar waarin we op verschillende momenten aandacht besteden aan 10 jaar passend en inclusief onderwijs. Als samenwerkingsverbanden zien wij inclusief onderwijs als een onderwijspraktijk in ontwikkeling, waarin diversiteit het uitgangspunt is. Een sterke pedagogische basis met voorzieningen van hoge kwaliteit is voorwaardelijk voor inclusief onderwijs. Wij geloven dat we oplossingen moeten zoeken in de context, in het inzetten van kennis, expertise, tijd en ruimte om de leeromgeving zo aan te passen dat steeds meer kinderen en jongeren er optimaal van kunnen profiteren. Voor een deel van de kinderen en jongeren zal gespecialiseerd onderwijs (tijdelijk) nodig blijven. Dat is vooral van belang voor de groep die recht heeft op onderwijs en op dit moment nog niet deelneemt aan onderwijs ontwikkelrecht. We zien dat de instroom in het gespecialiseerd onderwijs voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door instroom van kinderen en jongeren uit kinderdagcentra, dagbesteding en zorg. Zij namen voor de invoering van passend onderwijs niet deel aan het onderwijs. Dat dat nu wel lukt, is een succes! Als partners in het netwerk voor de jeugd willen we eraan bijdragen dat steeds meer kinderen en jongeren aan onderwijs deelnemen.