Nieuws - 16 november 2021 Internetconsultatie Experiment Onderwijszorgarrangementen

Van 1 november tot 1 december 2021 kunt u meedoen aan de internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte geven voor maatwerk zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling kunnen komen.


Maatwerk

Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Het gaat om kinderen en jongeren tot 21 jaar die nu thuiszitten, verzuimen, dreigen uit te vallen, niet staan ingeschreven op een school of die vrijgesteld zijn van onderwijs maar wel tot ontwikkeling kunnen komen. We weten uit de praktijk van de Proeftuinen OZA dat de huidige wetgeving op een aantal gebieden knelt. Scholen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen ervaren met name op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van het onderwijs en onderwijs op een andere locatie belemmeringen.


Regels geen barrière

Om te onderzoeken wat meer ruimte in de regels kan betekenen voor deze doelgroep, start in 2023 een experiment waarbij samenwerkingsbanden maximaal twee en een half procent van hun ondersteuningsbudget flexibel mogen inzetten voor de kosten op het snijvlak van onderwijs en zorg. Onderwijszorgarrangementen krijgen bovendien de mogelijkheid om naar gelang de behoefte van de jongere af te wijken van onderwijstijd en kerndoelen. Zo hoeven zij bijvoorbeeld niet meer te voldoen aan het minimum aantal uren onderwijstijd.

Maximaal 80 initiatieven mogen tijdens het experiment afwijken van belemmerende wet- en regelgeving om tot een passend aanbod te komen. Gedurende vijf jaar kunnen enkele duizenden kinderen gebruikmaken van de flexibilisering. De initiatieven worden gemonitord om te onderzoeken wat de effecten zijn op uitval of verzuim.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media: “Ieder kind verdient goed onderwijs. Juist ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan anderen. We gaan kijken wat er gebeurt als bepaalde regels geen barrière meer vormen. Afhankelijk van de uitkomsten bekijken we of we meer kinderen kunnen helpen met een vergelijkbare aanpak. Zodat iedere kind zich maximaal kan ontwikkelen.”


Praat mee

Voor het experiment start komt er een internetconsultatie. Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS nodigen u van harte uit om uw ideeën over het Experiment Onderwijszorgarrangementen kenbaar te maken via internetconsultatie.nl

Wilt u meer weten over de onderwijszorgarrangementen neem dan contact op met het projectteam van het ministerie van OCW en het ministerie van VWS op Onderwijszorgarrangementen@minocw.nl.