Nieuws - 12 februari 2021 Subsidie Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs

De subsidie aan samenwerkingsverbanden in het kader van de regeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’ kent een looptijd van vier jaar en wordt in vier gelijke, jaarlijkse termijnen overgemaakt. Door de coronamaatregelen in het onderwijs hebben sommige samenwerkings-verbanden vertraging opgelopen in de uitvoering van hun plannen, die uitgevoerd moeten worden tussen 1 januari 2019 en 1 augustus 2023. Dit heeft geleid tot vragen over de gevolgen voor de subsidie en de verantwoording.

Het ministerie laat weten dat middelen uit het ene jaar mogen worden gereserveerd om deze in een volgend jaar te besteden. Daarnaast is het volgens de regeling mogelijk om de plannen, naar aanleiding van monitoring en evaluatie van de voortgang van het project, gedurende de looptijd van het project bij te stellen, zolang de doelstellingen gelijk blijven. Vooralsnog adviseert het ministerie daarom om de plannen bij te stellen om de opgelopen achterstanden in te halen.

Meldingsplicht en verantwoording

Het bijstellen van de plannen hoeft in principe niet gemeld te worden, tenzij het gaat om inhoudelijke wijzigingen waardoor de doelstellingen niet meer overeenkomen met die uit de aanvraag. Gewijzigde plannen kunnen opnieuw ter beoordeling aan de commissie worden voorgelegd.

Samenwerkingsverbanden leggen in hun jaarverslag verantwoording af aan de hand van model G onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit is een lichtere vorm van verantwoorden op basis van vertrouwen, waarbij de subsidieontvanger aan het eind van het project verklaart dat de prestatie geheel is uitgevoerd en afgerond. Omdat de activiteitenperiode nog niet is afgelopen, kan in dit stadium worden aangeven dat de prestatie nog niet geheel is afgerond.

Voor vragen kun je terecht bij ocwsubsidies@minvws.nl.