Nieuws - 15 maart 2021 Reactie VWS op motie Peters (dyslexiezorg)

Overdragen dyslexiezorg aan samenwerkingsverbanden

Eind 2020 nam de Tweede Kamer de motie Peters aan waarin de regering wordt verzocht ‘te bewerkstelligen dat de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via samenwerkingsverbanden verloopt’ en dat de bijbehorende gelden vanuit de jeugdwet worden overgeheveld naar het onderwijs.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft in een brief van 8 maart jl. gereageerd op de motie. Hij kondigt aan dat hij, samen met de minister Slob, “de komende tijd een aantal stappen wil zetten langs de volgende lijnen:

Lijn 1 - In de eerste lijn brengen we in kaart wat de juridische, financiële en uitvoeringsconsequenties zijn als de middelen die gemeenten beschikbaar hebben voor gespecialiseerde zorg aan kinderen met EED worden overgeheveld naar het onderwijs. We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat een overheveling betekent voor het onderwijs. Voor zowel de professionals als voor de leerlingen met EED. Dit vergt een zorgvuldige aanpak. Door corona kunnen we dit helaas minder voortvarend oppakken dan gewenst. We informeren uw Kamer in 2022 over de uitkomsten, of zoveel eerder als mogelijk.

Lijn 2 – Dyslexie is bij uitstek een onderwerp waarbij een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp van groot belang is. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan het verbeteren van deze samenwerking. Onze gezamenlijke onderwijs- en zorgbrieven getuigen hiervan.”

Blokhuis schrijft verder dat “we in gesprek gaan met de relevante partijen zoals de VNG, Netwerk LPO en de PO-Raad om bovenstaande stappen te zetten.”

Het bestuur van Netwerk LPO is blij met deze zorgvuldige aanpak, en blijft van mening dat gelden voor leerproblemen als dyslexie thuishoren bij jeugdhulp en niet binnen het onderwijs. Vind jij dit ook, of juist niet, laat ons dit dan weten via het besloten ledengedeelte op onze website.

Dyslexie