Nieuws - 5 januari 2021 Grote opbrengst netwerkbijeenkomst 25 november 2020

De netwerkbijeenkomst van 25 november jl. met als titel ‘Evaluatie Passend Onderwijs – En nu verder!’ was met 258 deelnemers drukbezocht en heeft veel opgeleverd. De bijeenkomst begon met een webinar verzorgd door Jelle Rauwerdink, Programmamanager Passend Onderwijs van OCW, en Natalie Jonkers, beleidsadviseur bij VWS. Het webinar is terug te kijken via deze link.

In 27 regionaal ingedeelde break-outrooms gingen beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten uit de 42 jeugdzorgregio’s vervolgens in gesprek met leidinggevenden passend onderwijs PO en VO over het wat en hoe van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. De terugkoppeling van de gesprekken die de organisatie ontving, hebben we gebundeld in bijgaand document.

Verandering: van beleid tot actie

Een terugkerend thema bleek de vraag te zijn hoe we de gewenste veranderingen laten landen op alle niveaus van het werkveld, van de leerkracht tot de schoolbestuurder, van de jeugdzorgmedewerker tot de wethouder. Hoe krijgen we deze veranderingen het beste voor elkaar, in nauwe samenwerking met de professionals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering? Hoe vertalen we beleidsvoornemens in concrete acties die gaan leven op we werkvloer?

Deze vragen willen we graag centraal stellen op de eerstvolgende netwerkbijeenkomst. Deze stond gepland op woensdag 20 januari, maar is wegens de nieuwe scholensluiting verplaatst naar woensdag 3 februari van 9.00 tot 11.00 uur.

Verder bleek uit de terugkoppeling dat er veel behoefte bestaat aan kennisdeling, uitwisseling van good practices en de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Wij wijzen je graag op initiatieven die op dit gebied al gaande zijn, zoals de Communities of Practice van de Aanpak Met Andere Ogen, de Kennis- en databanken van het Nederlands Jeugdinstituut en de Themadossiers van het Steunpunt Passend Onderwijs. Ook de regelmatige netwerkbijeenkomsten van Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en Steunpunt Passend Onderwijs dragen bij aan een verdergaande uitwisseling van kennis, ervaringen en contacten tussen onderwijs en jeugdzorg.