Nieuws - 7 juni 2021 Stand van zaken ouder- en jeugdsteunpunten

In het Ambtelijk Impulsoverleg van 26 mei jl. stond onder meer de voortgang van de ontwikkeling van ouder- en jeugdsteunpunten op de agenda. Er heeft een uitgebreid traject van gesprekken plaatsgevonden met onder meer ouder- en jeugdvertegenwoordigingen, vertegenwoordigers van (koepels van) samenwerkingsverbanden en ondersteunende partijen zoals onderwijsconsulenten en Steunpunt Passend onderwijs. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een document dat is opgesteld door samenwerkingsverbanden, ouders en jeugd. Het document schetst de minimale vereisten voor de steunpunten en geeft een voorzet voor een handreiking hoe een steunpunt eruit zou kunnen zien.

Voor de verdere ontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten heeft het ministerie een werkgroep en een klankbordgroep ingericht. De werkgroep wordt bijgestaan door een procesbegeleider, die door de ouders is voorgedragen. Het streven is om het einddocument voor de samenwerkingsverbanden rond de zomer af te hebben, met een mogelijke uitloop tot 1 september a.s.