Nieuws - 14 december 2020 Update werkgroep M23

In zijn brief aan de Tweede Kamer m.b.t. de Verbeteraanpak Passend Onderwijs heeft minister Slob onder maatregel 23 aangekondigd op zeer korte termijn werk te willen maken van het terugdringen van bovenmatige reserves in de samenwerkingsverbanden. Wie ‘de samenwerkingsverbanden’ aanspreekt, richt zich feitelijk tot de 151 afzonderlijke besturen van de samenwerkingsverbanden in het land. Gezien de zeer korte tijd en de niet werkbare situatie pakken het Netwerk LPO, de Sectorraad SWV VO, de VO-raad en de PO-Raad de handschoen op en gaan zij gezamenlijk regie gaan voeren in het beantwoorden van de vragen die de minister de 151 samenwerkingsverbanden stelt. Op bestuurlijk niveau is inmiddels overeenstemming tussen bovengenoemde partijen om gezamenlijk op te trekken. De opdracht aan de werkgroep is daarmee formeel door de besturen bekrachtigd.

Een dezer dagen ontvangen de besturen van de samenwerkingsverbanden een brief van de minister met daarin nadere toelichting op zijn vragen en de aanpak. De werkgroep zal daarmee aan de slag gaan.

Mogelijk nog voor de kerstvakantie zal de werkgroep een start maken met uitvraag bij de samenwerkingsverbanden. De opbrengsten van deze uitvraag zullen worden geanalyseerd en de bevindingen kunnen in januari 2021 worden gedeeld. Dan ook kan een balans worden opgemaakt welke samenwerkingsverbanden al voldoen aan de wensen en welke samenwerkingsverbanden aan de slag moeten met een plan om de bovenmatige reserves terug te dringen. Wordt vervolgd…