Nieuws - 8 juni 2021 Stand van zaken afbouw bovenmatige reserves swv’en (M23)

Hoewel maatregel 23 uit de Verbeteraanpak Passend Onderwijs over de afbouw van bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden door de Tweede-Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 10 mei jl. controversieel is verklaard, geeft OCW aan dat de huidige uitvoering van de maatregel gewoon doorgang vindt, omdat het een reeds ingezette aanpak betreft.

Op 7 mei jl. was duidelijk dat het 13 samenwerkingsverbanden (gelijk verdeeld tussen PO en VO) niet is gelukt om de gevraagde plannen op tijd in te leveren: 10 swv’en hadden (nog) niet gereageerd, 3 hadden onvolledige plannen ingeleverd. Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en de Raden hebben in de afgelopen weken de betreffende swv’en benaderd om ze aan te moedigen en indien gewenst te helpen de plannen alsnog in te dienen. Op 1 juni jl. hebben we een nieuwe balans opgemaakt en hebben we kunnen vaststellen dat 7 plannen inmiddels zijn ingediend en bij 6 samenwerkingsverbanden nog acties nodig zijn. OCW verwacht uiterlijk 15 juni a.s. de verlate plannen alsnog te ontvangen. Daarna sluit de inzendtermijn definitief en gaan we met de analyse beginnen. Het is dus van het grootste belang dat de resterende samenwerkingsverbanden in ieder geval de ingevulde format aanleveren bij OCW.

De suggestie van OCW om de website Samenwerkingsverbanden op de Kaart in te zetten als informatiekanaal over de afbouw van reserves zal vanwege de hoge kosten niet doorgaan. Hoe een transparante communicatie naar het veld tot stand gaat komen, is nog onderwerp van gesprek met OCW.