Nieuws - 14 december 2023 Stand van zaken Verbindingsroute ouders – kinderopvang – onderwijs – (jeugd)zorg

Stand van zaken Verbindingsroute ouders – kinderopvang – onderwijs – (jeugd)zorg

De Verbindingsroute is een initiatief van de OnderwijsZorgtafel. Het is een beweging van 26 koepelorganisaties en ministeries die de samenwerking tussen ouder, kinderopvang, onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in de dag dagelijkse praktijk wil optimaliseren. Daarbij staat voorop dat deze koepelorganisaties en ministeries te maken hebben met een gedeelde opgave, die urgent is en van hen vraagt om gezamenlijk de pedagogische basis rond het kind en gezin te versterken. Dit is verwoord in de pre-ambule’ en het inhoudelijk kader van de Verbindingsroute (zie hieronder).

Op basis van het werk dat sinds juni 2022 door deze partijen is verzet zijn op 5 oktober jl. drie belangrijke besluiten genomen:

1. Uitgangspunt: Inrichting van een leernetwerk, platform en lerende aanpak

Het NJi is gevraagd om in samenwerking met netwerk Met Andere Ogen en de VNG, een concreet voorstel uit te werken voor de inrichting van een lerende aanpak/infrastructuur. Elementen daarvan zijn een leernetwerk waar in uitvoering en beleid lerend gewerkt wordt, in verbinding met een landelijk platform. Op dit platform kunnen de opbrengsten uit lokale praktijk worden besproken en zo nodig worden omgezet in faciliterende acties en maatregelen om onder meer wettelijke/financiële en organisatorische blokkades/belemmeringen op te ruimen.

2. Inhoudelijke uitwerking in een working paper

Besloten is een adviesgroep samen te stellen uit alle betrokken sectoren met theoretische kennis, met praktijkkennis en met ervaringskennis. Deze groep van 12 personen wordt onder leiding van een voorzitter in de gelegenheid gebracht om in de periode november tot en met januari te komen een working paper. Deze adviesgroep beschrijft de stand van denken en doen - inclusief belangrijkste knelpunten en kansen voor oplossingen – op landelijk, regionaal en lokaal niveau wat betreft de versterking van de pedagogische basis (die lokaal veel verschillende gezichten kent). Daarbij is speciaal aandacht voor de volgende gebieden: i. Collectieve voorzieningen in de wijk ii. Ruimte voor ieder kind en iii. Professionele ruimte. Jack Biskop, oud-voorzitter van NetwerkLPO, is gevraagd voorzitter te zijn van deze adviesgroep en Bert Wienen en Rienk Janssens zijn beide de penvoerders van deze adviesgroep.

3. Ondersteuning van de beweging en aanpak

- Afgesproken is dat tot en met januari 2024 het programma netwerk Met Andere Ogen de adviesgroep ondersteunt. Dit versterkt ook de verbinding met lokale praktijk.

- OCW, VWS en VNG komen met een voorstel voor duurzame ondersteuning van de Verbindingsroute

Vervolg

30 januari 2024 staat het volgende bestuurlijke overleg van de samenwerkende koepelorganisaties gepland. Tijdens deze heiochtend presenteert het NJi de inrichting van een leernetwerk, platform en lerende aanpak (besluit 1), presenteert Jack Biskop namens de adviesgroep het working paper met daarin de stand van denken en doen - inclusief belangrijkste knelpunten en kansen voor oplossingen – op landelijk, regionaal en lokaal niveau wat betreft de versterking van de pedagogische basis (besluit 2) en presenteren OCW, VWS en VNG de manier waarop de beweging Verbindingsroute duurzaam ondersteund wordt (besluit 3).

Vragen?

Voor vragen naar aanleiding van of over de Verbindingsroute kan contact opgenomen worden met Klaas Koelewijn (kkoelewijn@podekempen.nl) die namens Netwerk LPO betrokken is bij de Verbindingsroute en de OnderwijsZorgTafel.