Nieuws - 23 september 2022 Reactie Netwerk LPO wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie Netwerk LPO wetsvoorstel terugdringen verzuim

23 september 2022

De leden van het Netwerk LPO zijn overwegend positief over het wetsvoorstel terugdringen verzuim, de focus op schoolaanwezigheid en de voorgestelde maatregelen. Het vergroten van inzicht in verzuim en het verplicht registreren van alle soorten verzuim door de school dragen bij aan vroegsignalering en preventie van verzuim en thuiszitten en helpt samenwerkingsverbanden om lacunes in het aanbod op te sporen en op te lossen. Tegelijkertijd zijn er ook vragen en aandachtspunten. Die betreffen met name het ontbreken van een visie op de taken en verantwoordelijkheden van samenwerkingsverbanden, het ontbreken van samenhang in beleid en onduidelijkheid over rollen en talen, wat gezien de budgetneutraliteit waarmee dit wetsvoorstel wordt uitgevoerd, extra zorgelijk is.

We zien in allerlei voorstellen dat de rol van samenwerkingsverbanden steeds breder wordt, zonder dat hier een afgewogen visie onder ligt. De regierol van samenwerkingsverbanden wordt niet versterkt door steeds kleine taken bij samenwerkingsverbanden onder te brengen. Hiervoor is een fundamentelere kijk nodig op de taken en verantwoordelijkheden van samenwerkingsverbanden, in dit wetsvoorstel specifiek op het stimuleren van schoolaanwezigheid, om vervolgens af te spreken onder welke randvoorwaarden samenwerkingsverbanden deze taken kunnen vervullen.

Klik hier voor de hele reactie: 20220923 reactie Netwerk LPO wetsvoorstel terugdringen verzuim