Nieuws - 16 december 2021 Aankondiging OCW over doelstellingenmonitor Verbeteraanpak

Met panels en enquêtes bij samenwerkingsverbanden

In 2020 is de Verbeteraanpak passend onderwijs uitgekomen. Onderdeel van de verbeteraanpak is dat we komende jaren monitoren hoe het gaat met de maatregelen uit de verbeteraanpak, maar ook wat de voortgang is op de zeven doelstellingen van passend onderwijs:

  1. De ondersteuningsbehoefte is leidend
  2. De leerling wordt gehoord
  3. De leraar wordt ondersteund en toegerust
  4. De ouder is gelijkwaardig partner
  5. Er is een dekkend netwerk van voorzieningen in elke regio
  6. Er is transparantie en verantwoording over ondersteuningsmiddelen
  7. Er is acceptabele administratieve belasting
Het ministerie van OCW heeft de opdracht gegeven voor de uitvoering van deze Doelstellingenmonitor passend onderwijs aan SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met Oberon en Guuske Ledoux.

Aan deze monitor kunnen alle samenwerkingsverbanden po en vo meedoen. Zij worden benaderd voor een zelf in te vullen enquête en een enquêteonderzoek onder thuiszitters. Daarnaast selecteren de onderzoekers 25 po- en 25 vo-samenwerkingsverbanden voor een panel (nauwkeurige selectie). Via het panel wordt in een getrapte steekproef onderzoek gedaan onder schoolbestuurders, beleidsmedewerkers van gemeenten, verschillende actoren in scholen (leraren, intern begeleiders/ondersteuningscoördinatoren, ondersteunend personeel, schoolleiders), ouders en leerlingen. De enquêtes vinden plaats rond april 2022.

De onderzoekers zullen na de kerstvakantie contact met u opnemen voor deelname aan het panel. Deelname aan het onderzoek is belangrijk om zowel op landelijk niveau als binnen samenwerkingsverbanden inzicht te krijgen in de vorderingen op het gebied van passend onderwijs en het vormt belangrijke input voor het verbeteren van passend onderwijs. De panel-samenwerkingsverbanden krijgen een benchmark-overzicht van de (gemiddelde) scores van de verschillende respondentgroepen, afgezet tegen het landelijke gemiddelde. Daarbij zijn scholen en individuen uiteraard niet uit de cijfers herleidbaar. De deelnemende scholen worden via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de overkoepelende resultaten.

De onderzoekers zullen jaarlijks de resultaten duiden met de vertegenwoordigers van partijen uit het onderwijsveld (waaronder Netwerk LPO en Sectorraad swv vo), een selectie van wetenschappelijke experts en het ministerie van OCW. De definitieve rapportage komt in oktober uit. Naast het onderzoeksrapport lichten de onderzoekers de landelijke resultaten toe in een jaarlijks webinar. Het ministerie van OCW benut de jaarlijkse resultaten samen met de veldpartijen om voortgang aan te toetsen, en rapporteert hierover in de voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer en het brede onderwijsveld.

Logo OCW