Nieuws - 23 september 2022 Reactie Netwerk LPO op de routekaart naar inclusiever onderwijs van OCW

Het Netwerk LPO is goed vertegenwoordigd geweest in het proces om te komen tot een routekaart inclusief onderwijs. Leden en bestuur waren betrokken en hebben gedurende het proces met regelmaat de stand van zaken gedeeld en gesproken over de richting die ontstond. Het Netwerk LPO heeft op 14 september in een extra Algemene Ledenvergadering de volgende documenten besproken: verslag van de bijeenkomst over droombeelden van 8 juni 2022, begeleidend schrijven achterbanraadpleging, visual droombeeld, visual route, teksten bij de routekaart.

Er is veel waardering voor wat in korte tijd is ontwikkeld en voor de interactieve wijze waarop het proces is ingericht. Wat er nu ligt geeft inspiratie en richting aan de dialoog over inclusief onderwijs die in alle samenwerkingsverbanden gaande is. Er zijn echter ook vragen en zorgen. We gaan daar in deze reactie inhoudelijk op in.

Lees hier de volledige Reactie Netwerk LPO op routekaart inclusie.