Nieuws - 5 oktober 2022 Reactie Netwerk LPO wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen

Reactie Netwerk LPO wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen

Eén van de doelen van passend onderwijs was ouders invloed en inspraak geven op de ondersteuning voor hun kind en op het ondersteuningsaanbod van de school. Uit de evaluatie van passend onderwijs is onder meer gebleken dat het voor ouders niet altijd duidelijk is wat zij aan ondersteuning kunnen vragen en wat zij van een school aan ondersteuning mogen verwachten. Dit is een gevolg van de ruimte die samenwerkingsverbanden hebben in de inrichting en organisatie van de ondersteuning en de onderlinge verschillen die als gevolg daarvan zijn ontstaan. De positie van ouders is daardoor kwetsbaar. Zij zijn afhankelijk van de informatievoorziening door de school en van de manier waarop de ondersteuning binnen het samenwerkingsverband is geregeld. Met dit wetsvoorstel wordt geprobeerd om de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs te versterken door drie aanpassingen te doen: het schoolondersteuningsprofiel wordt vervangen door een beschrijving van het ondersteuningsaanbod in de schoolgids, ouder- en jeugdsteunpunten worden wettelijk verankerd en het hoorrecht van leerlingen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wordt ingevoerd.

Netwerk LPO vindt het positief dat er meer aandacht komt voor de versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs, dat de informatievoorziening aan ouders wordt verbeterd en dat door de invoering van het hoorrecht de stem van de leerling een vaste plaats krijgt in het gesprek over zijn of haar ontwikkeling.

Hoewel de kennelijke noodzaak hiervan ook pijnlijk blootlegt dat samenwerken met ouders en jongeren als gelijkwaardige partners nog lang geen vanzelfsprekendheid is. Hoewel de voorstellen begrijpelijk zijn vanuit de evaluatie passend onderwijs, is het de vraag of hiermee alle knelpunten rond de positie van ouders en leerlingen worden opgelost. Netwerk LPO heeft zorgen over het ontbreken van samenhang in deze voorstellen. Ze lijken reparaties van omissies in de wet, maar het is onduidelijk uit welke overkoepelende visie ze voortkomen en of en hoe zij elkaar onderling versterken. Netwerk LPO heeft ook zorgen over de inrichting van onafhankelijke ouder- en jeugdsteunpunten en de rol van de samenwerkingsverbanden hierin. Samenwerken met ouders is randvoorwaardelijk voor de (leer)ontwikkeling van kinderen en jongeren. Netwerk LPO ziet niet dat de komst van ouder- en jeugdsteunpunten dé oplossing is om de samenwerking met ouders te versterken. We gaan hierna in op onderdelen van het wetsvoorstel.

Lees hier de gehele reactie: 20220929 reactie Netwerk LPO wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs