Nieuws - 15 december 2021 Leernetwerk samenwerking regulier-speciaal onderwijs

voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Om echt passend onderwijs te kunnen bieden is het voor sommige leerlingen nodig om de schotten tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs op te heffen. Deze leerlingen zijn gebaat bij maatwerk dat deels wordt geboden in het regulier- en deels in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op veel plaatsen in het land worden al gespecialiseerde voorzieningen of groepen van leerlingen met gespecialiseerde ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs ondergebracht, is er sprake van co-locatie van beide schoolsoorten of zijn scholen samengegaan in een geïntegreerde school.

Het ministerie van OCW ondersteunt deze beweging, onder meer met de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Deze beweging biedt vaak ook een stimulans of een concrete bijdrage aan het streven naar inclusiever onderwijs.

Steeds meer samenwerkingsverbanden po en vo spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen die beweging stimuleren, ondersteunen, faciliteren en zullen moeten nadenken over de bekostiging ervan.

Netwerk LPO en de Sectorraad swv-vo ondersteunen daarom het initiatief om een Leernetwerk op te zetten voor samenwerkingsverbanden. Zij willen de rol van samenwerkingsverbanden in deze beweging beter invullen, door hierover van en met elkaar te leren en samen de verdere ontwikkeling ter hand te nemen.

Dit Leernetwerk is een initiatief binnen het Programma samenwerking/integratie regulier-speciaal onderwijs van het Steunpunt Passend onderwijs, uitgevoerd door het NCOJ. Naast dit Leernetwerk functioneren er binnen dit programma ook drie ontwikkelgroepen voor scholen die actief met deze beweging bezig zijn. En er is een groep van bestuurders van deze praktijkinitiatieven, die onder meer wensen en knelpunten agendeert bij OCW, Inspectie, VNG, enz.

De aftrap voor het Leernetwerk van samenwerkingsverbanden zal plaatsvinden op de Landelijke Conferentie Passender en inclusiever! Door integratie van regulier en speciaal onderwijs. Deze vindt online plaats op 28 januari 2022 van 9:30 tot 13:00 uur. Hier vind je meer informatie over de conferentie en kun je je aanmelden.

In de deelsessie voor samenwerkingsverbanden zullen Netwerk LPO, de Sectorraad swv-vo en het NCOJ plannen en data voor het Leernetwerk presenteren en met belangstellenden in gesprek gaan over de thema’s die in het leernetwerk aan de orde zouden moeten komen.

Wil je nu al meer informatie? Dan kun je een mail sturen aan regspec@ncoj.nl

Bas Wesseldijk (LPO), Marieke Dekkers (SR swv-vo), Dolf van Veen (NCOJ), Marij Bosdriesz (NCOJ)